Ceny prenájmu

Nájomné je v predmetných priestoroch stanovené  v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení a príkazu primátora č.6/2020   nasledovne:

Pre nebytové priestory v nových a zrekonštruovaných objektoch areálu TTIP :

–         61,62 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na administratívne účely

–         51,35 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na výrobné účely

–         51,35 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na skladovo -logistické účely

–         20,54  eur/m2/rok za užívanie spoločných priestorov

–         3,08  eur/m2/rok za užívanie terasy

–         18,49 eur/m2/rok za užívanie vonkajších priestorov (parkovacích miest)

–         30,81 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na prevádzkovanie občerstvovacích a jedálenských služieb.

 

Pre nebytové priestory v pôvodných objektoch areálu TTIP :

–         41,08 eur/m2/rok za užívanie kancelárskych priestorov

–         46,22 eur/m2/rok za užívanie garáží

–         46,22 eur/m2/rok  za užívanie dielní a skladov

–         15,41 eur/m2/eur za užívanie spoločných priestorov

 

V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné a stočné, odvoz odpadu, strážna a recepčná služba, upratovanie a ďalšie prináležiace služby.

Poplatky za spotrebované energie a poskytované služby sú hradené na základe odpočtu meracích zariadení, pomerovým podielom k užívanej ploche resp. podľa počtu zamestnancov  špecificky podľa charakteru služby.

 

Výmera spoločných priestorov je vypočítavaná ako pomerová časť k prenajatým priestorom nájomcu.