Ceny prenájmu

Nájomné je v predmetných priestoroch stanovené  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení    nasledovne:

Pre nebytové priestory v nových objektoch areálu TTIP  (MPaTP) :

–         52,30 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na administratívne účely

–         25,50 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na výrobné účely

–         45,33 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na skladovo -logistické účely

–         17,44  eur/m2/rok za užívanie spoločných priestorov

–         2,50  eur/m2/rok za užívanie terasy

–         17,11 eur/m2/rok za užívanie parkovacích miest

–         24,39 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na prevádzkovanie občerstvovacích a jedálenských služieb.

 

Pre nebytové priestory v pôvodných objektoch areálu TTIP :

–         38,25 eur/m2/rok za užívanie kancelárskych priestorov

–         42,86 eur/m2/rok za užívanie garáží

–         42,86 eur/m2/rok  za užívanie dielní a skladov

–         17,11 eur/m2/rok  za užívanie ostatných priestorov

–         17,11 eur/m2/eur za užívanie vonkajších priestorov

–         4,22  eur/m2/eur pozemok na výstavbu

V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné a stočné, odvoz odpadu, strážna a recepčná služba, upratovanie a ďalšie prináležiace služby.

Poplatky za spotrebované energie a poskytované služby sú hradené na základe odpočtu meracích zariadení, pomerovým podielom k užívanej ploche resp. podľa počtu zamestnancov  špecificky podľa charakteru služby.

 

Výmera spoločných priestorov je vypočítavaná ako pomerová časť k prenajatým priestorom nájomcu.