Služby

Mesto Trnava zabezpečuje prevádzku parku a s tým spojenú údržbu priemyselného areálu prostredníctvom Odboru priemyselného parku a inovačných procesov, ktorý dnes ponúka investorom nasledovné služby podľa požiadaviek klienta a na základe zmluvnej dohody:

– prenájom administratívnych a výrobných priestorov,

– prenájom skladovacích a parkovacích priestorov,

– sprostredkovanie informačno-komunikačných technológií poskytovaných v areáli (telefón, internet)

– dodávku tepla a teplej úžitkovej vody,

– dodávku studenej vody,

– odvod odpadových vôd,

– odvod zrážkových vôd,

– dodávku elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení

– odvoz odpadu,

– prevádzku, opravy a údržbu výťahov,

– údržbu zelene v areáli,

– údržba vnútro-areálových komunikácií,

– upratovacie práce,

– firemné stravovanie v bufetových priestoroch areálu,

– dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu areálu,

– verejné osvetlenie v areáli,

– bezpečnostnú a informačnú službu (centrálna vrátnica, dve recepcie v administratívnych budovách),

– údržbu oplotenia areálu priemyselného parku,

– požiarnu ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci,

– prevádzkovanie a údržbu osvetlenia miestnych komunikácií v areáli,

– prevádzkovanie a údržbu kamerového systému,

– revízie ostatných technických zariadení a preventívnu údržbu (výťahy, klimatizácia,…),

– administratívne a odborné služby (telekomunikačné, , preberanie pošty),

– marketingové aktivity (výstavy, prezentácie).