Profil

Projekt mestského priemyselného a technologického parku (TTIP) vznikol na základe strategického rozvojového zámeru mesta Trnava vybudovať zázemie pre investorov v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcií, výroby a skúšok prototypov. Cieľom vybudovania TTIP bolo zároveň umožniť prepojenie investorov na aktivity automobilového, plastikárskeho, elektrotechnického a energetického klastra a Centier excelentnosti na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

Výstavba mestského priemyselného a technologického parku v Trnave bola realizovaná s podporou Európskej Únie z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007-2013. Prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR a agentúry  SARIO bol mestu Trnava poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 7 mil. eur, pričom celkové náklady uvedenej investície  predstavovali sumu 10,65 mil. eur.

Výstavba parku

S ohľadom na súčasné požiadavky investorov sú v areáli vybudované nové administratívne a výrobné priestory využívajúce obnoviteľné energetické zdroje, ako i  zrekonštruované niektoré pôvodné objekty. Za účelom skvalitnenia technickej vybavenosti parku sa zmodernizovali vnútro-areálové inžinierske siete, komunikácie a spevnené plochy, ktoré sú doplnené sadovými úpravami a drobnou architektúrou. Výmena inžinierskych sietí dnes umožňuje vyššiu bezpečnosť, bezporuchovosť a zvýšené kapacitné nároky jednotlivých nových prevádzok.

Celkovo je  v parku vybudovaných 8 674 m2 nových špičkových nebytových priestorov pre podnikateľské účely, čo predstavuje kapacity pre 300 až 400 pracovných miest v rôznych oblastiach priemyselnej výroby.Na približne 3 ha celkovej plochy areálu tak od októbra 2009 do februára 2012 pribudlo 5 nových objektov.

V areáli TTIP sa nachádza i niekoľko pôvodných objektov, slúžiacich na administratívne, výrobné i skladové účely. I tieto budovy prechádzajú postupnou obnovou.

Celkom je v rámci areálu TTIP k dispozícii 16 097,66 m2 využiteľnej plochy.